producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Protokół z wyboru oferty 1

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

Należy podać nazwę zadania odnoszącego się do pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego:

Automat  Pakujący do Kubków

 

Zamawiający

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego  DOMINIK Sp. Z o.o.  Dąbrowa 6A

33-311 Wielogłowy

(imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta)

 

1

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta

Zapytania ofertowe zostały wysłane do następujących potencjalnych oferentów

1.Ulma Packaging Polaka Sp z o.o. Ul. Sikorskiego 5,   05-119 Legionowo

2.PPHU LAMAR Marcin Lasek, Pstrągowa 218,    38-121 Pstrągowa

3.B. Kołakowski FIRMA HANDLOWA  Ul. Reymonta 28,  05-820 Piastów

obowiązek przesłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych oferentów o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta (jeżeli dotyczy)[1] (adres strony) www.zpm-dominik.pl

2

Data upublicznienia zapytania ofertowego (data wysłania zapytania ofertowego, data umieszczenia zapytania na stronie internetowej Beneficjenta)

data upublicznienia (dostarczenia) zapytania ofertowego 17.01.2017 r.,

data umieszczenia zapytania na stronie internetowej 17.01.2017 r.

………………………………………………………………………………………………………………….

3

 

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta wraz z podaniem:

Nazwy oferenta, daty wpłynięcia oferty, dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

1.PPHU LAMAR Marcin Lasek, Pstrągowa 218, 38-121 Pstrągowa, data wpłynięcia oferty: 20.01.2017 rok. Cena netto – 230 000zł. Okres gwarancji – 24 miesiące. Podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie z dnia 20.01.2017 rok.

Oferty podlegające dalszej ocenie

2. PPHU LAMAR Marcin Lasek, Pstrągowa 218,    38-121 Pstrągowa

Oferty odrzucone

NIE DOTYCZY

W odniesieniu do ofert, które zostały odrzucone należy podać informację o powodzie tego odrzucenia.

Nie dotyczy

4

 

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

PPHU LAMAR Marcin Lasek, Pstrągowa 218, 38-121 Pstrągowa spełnia warunki udziału w postępowaniu, prowadzi działalność w zakresie objętym zadaniem wg oświadczenia.

5

Informacja o braku przesłanek istnienia konfliktu interesów mówiących o powiązaniach osobowych lub kapitałowych.

Brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym (Beneficjentem) a oferentem (oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań).

6

Informacja o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

1.            Cena      80   %

2.            Długość okresu gwarancji w miesiącach      20  %

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) Kryterium cena – ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

                                                     Najniższa zaoferowana cena netto

Ilość przyznanych punktów C = ------------------------------------------  x 80 pkt

                                                                  Cena (netto) badanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 80 pkt

 

b) Kryterium gwarancja – ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

                                                      Okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie

Ilość przyznanych punktów G = ------------------------------------------------------------  x 20 pkt

                                                               Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium gwarancja wynosi 20pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia z obu kryteriów  100 pkt

7

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru:

1.PPHU LAMAR Marcin Lasek, Pstrągowa 218, 38-121 Pstrągowa wg powyższych kryteriów otrzymała:

Kryterium cena:

                                                    230000zł

Ilość przyznanych punktów C = ----------  x 80 pkt;  C = 80 pkt

                                                     230000zł

Kryterium długość gwarancji

                                                     24m

Ilość przyznanych punktów G = ------  x 20 pkt; G = 20 pkt

                                                     24m

Razem oferta otrzymała 100 pkt

 

Wybrano ofertę firmy: PPHU LAMAR Marcin Lasek, Pstrągowa 218, 38-121 Pstrągowa

która wpłynęła w wyznaczonym terminie, spełniała warunki udziału w postępowaniu, treść oferty jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, uzyskała największą ilość punktów (100 pkt), przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Oferent nie podlegał wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

8

Załączniki do protokołu

Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki):

Lp.

załącznik

szt.

1

Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta

6

2

Potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego

0

3

Oferty złożone w odpowiedzi na przesłane przez Beneficjenta zapytanie ofertowe oraz w wyniku odpowiedzi na upublicznienie

1

4

Oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi oferentami, którzy złożyli oferty

1

5

Potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania

2

6

Kopia umowy z wykonawcą lub oryginał[2] stosownego dokumentu sprzedaży[3]

1

7

Inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego: oświadczenia

2

 

9

 

       Osoba sporządzająca protokół

                           Podpis

                             Janusz Dominik
……………………………………………………….

 Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej protokół

(Beneficjent/osoba upoważniona)

 

 

      Dąbrowa 25.01.2017 rok.                                        miejscowość i data

 [1] Dotyczy , o ile Beneficjent posiada taką stronę.

 

[2] Oryginały stanowią załącznik do wniosku o płatność, sa kopiowane i zwracane Beneficjentowi.

[3] W przypadku dokumentów sprzedaży, dopuszczalną formą jest dostarczenie oświadczenia, iż załącznikiem tym są faktury dołączone do wniosku o płatność w zakresie danego zamówienia, wraz z podaniem ich danych umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację, np. numer, data wystawienia, wystawca. 

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82