producent serków twaróg - produkcja ZPM Dominik

Zaproszenie do składania ofert 3

Zapytanie ofertowe

17.01.2017r.

                

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego

DOMINIK Sp. Z o.o.  Dąbrowa 6A

33-311 Wielogłowy

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:                                                                                                                                              

AUTOMAT PAKUJĄCY DO KUBKÓW

a) Opis przedmiotu zamówienia

-wydajność  do 8 tyś. kubków na godzinę

-do produktów płynnych, półpłynnych i pastowatych

-zabudowa aseptyczna

-mycie w układzie CIP

-gwarancja na maszynę  pakującą minimum 24 miesiące

b) Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział podmioty,  które prowadzą działalność w zakresie objętym zadaniem wg oświadczenia.

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.

Cena

80   %

2.

Długość okresu gwarancji w miesiącach

20  %

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a)           Kryterium cena – ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

                                                     Najniższa zaoferowana cena netto

Ilość przyznanych punktów C = ------------------------------------------  x 80 pkt

                                                                  Cena (netto) badanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 80 pkt

b)           Kryterium gwarancja – ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

                                                      Okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie

Ilość przyznanych punktów G = ------------------------------------------------------------  x 20 pkt

                                                               Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium gwarancja wynosi 20pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia z obu kryteriów  100 pkt

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) złożone przez oferenta, który nie

spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

c)złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych

d)które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

f) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu

dzień

miesiąc

rok

24

01

2017

 

 

 

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu

dzień

miesiąc

rok

30

06

2017

              

h) Ofertę należy złożyć w:

Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego

DOMINIK Sp. Z o.o.  Dąbrowa 6A

33-311 Wielogłowy

marketing@zpm-dominik.pl,

fax.18 4416882

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

 

i) Akceptowalne formy składania ofert[1]:

faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego

 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym[2] (opis przedmiotu zamówienia),
  • wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
  • wartość oferty netto,
  • termin realizacji zamówienia,
  • termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

 

k)

Dopuszczalne/niedopuszczalne[3] jest składanie ofert częściowych.

 [1] Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty.

[2] Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniać usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardowe wykończenie.

[3] Niepotrzebne skreślić

zakład: 18 443 21 29
hurtownia: 18 441 68 82